Privacyverklaring

Mondra Opleidingen B.V., gevestigd aan Ambachtsweg 38, 6673 DK Andelst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze versie is opgesteld op 01-12-2020.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Janny Pronk-Huisman
Ambachtsweg 38, 6673 DK Andelst
0488-454368 / 06-10898045

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Mondra Opleidingen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Telefoonnummer en E-mailadres

Overige persoonsgegevens:

 • Gegevens ouder/ verzorger ( indien van toepassing)
 • Gegevens werkgever of vooropleiding
 • Cursusdata
 • BSN (indien van toepassing)
 • Bijzonderheden als handicap en dieet

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Mondra Opleidingen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen welke cursusmogelijkheid en speciale voorzorg
 • Onze cursisten-administratie, incl. betaling/factuur
 • Bijhouden certificaathouders
 • Het evt. inzetten als ambassadeur

Geautomatiseerde besluitvorming:

Mondra Opleidingen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mondra Opleidingen B.V) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Mondra Opleidingen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onderwijsinstelling bewaren wij alle gegevens, dit in verband met de naspeurbaarheid van cursisten i.v.m nieuwe informatie omtrent Mondra Opleidingen B.V.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturatiegegevens:
Personalia: onbeperkt vanwege certificaat
Adres: onbeperkt vanwege certificaat
E-mailadres: 20 jaar i.v.m. opvolging acties
Telefoonnummer: 20 jaar i.v.m. opvolging acties

Delen van persoonsgegevens met derden:

Mondra Opleidingen B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Mondra Opleidingen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je  kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar jhuisman@mondra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Mondra Opleidingen B.V.  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Mondra Opleidingen B.V.  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mondra Opleidingen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL/TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail ons dan op jhuisman@mondra.nl.